İdari Birimler

TİG Birimi

TİG Birim Sorumlusu: 
Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) nedir?

Teşhisle İlişkili Gruplama, ABD'de 1973'te Yale Üniversitesi araştırmacıları tarafından hastane maliyet ve kalite denetimi amacıyla geliştirimliş bir araç olup 1980 yılından itibaren geri ödemelerde de kullanılmaya başlanan bir vaka sınıflama sistemidir. Yatan hastalar, belirli verilere göre, belirli bir algoritma kullanılarak sınıflanmaktadır. 2005 yılında başlayan bir projeyle Ülkemizde ilk çalışmaları başlamıştır. 2009 yılında sonuçlanmıştır.Tig Çalışması Hacettepe Üniversitesi Araştırma Projesi (HUAP) olarak adlandırılan bu projenin alt çalışma başlıklarından sadece biridir. Bu süreçte oluşan birikimler Sağlık Bakanlığımız bünyesinde TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR ŞUBESİ?NİN oluşturulması ile değerlendirilmeye başlanmıştır.Bir yatan hasta sınıflandırma yöntemi olarak TİG'ler; ortaya çıkan maliyetler ile hasta türlerini tanılarına ve işlemlerine göre sınıflandırarak türdeş vakalarla harcanan tedavi kaynaklarını ilişkilendirmeyi sağlar.Harcanan tedavi kaynaklarını parasal değerlerden çok bağıl değerkatsayı formunda değerlendirmeyi destekler.

Amaç:

-Hastalık grupları arasında maliyet farklılıklarını ortaya koymak.

-Yönetilebilir bir ödeme yöntemine geçmek.

-Planlama ve araştırmalara ışık tutmak.

-TİG uygulayan ülkelerle karşılaştırma yapmak.

-Sağlık insan gücü planlaması yapmak.

-Hastane yönetim aracı olarak kullanmak.


TİG’de Kullanılan Parametreler:

-Tanılar

-İşlemler

-Cinsiyet

-Yaş

-Kalış Süresi

-Yenidoğan Ağırlığı

-Günübirlik Durumları

-Taburcu Şekli

-Mekanik Ventilasyon Süresi

*** Hastanın ana tanısı, yapılan işlemler, yaşı, yenidoğan ise ağırlığı, eşlik eden ve kronik hastalıkları (diyabet ve tipleri vs.), alışkanlıkları (sigara ve alkol kullanımı), özgeçmiş ve soygeçmişi bilgileri, varfarin (cumadin) kullanımı, HIV, viral hepatit taşıyıcılığı, kardiyak cihaz varlığı (Pacemaker), varsa gebelik durumu mutlaka hasta dosyasında belirtilmelidir.


Klinik Kodlama Nedir?
Hastaya ait klinik kaydın tüm detayları ile incelenerek, kodlanmaya esas durumları; ana tanı, ek tanı, işlemler ve hastanın yatış epizodunu ilgilendiren hastaya ilişkin diğer durumların tam, doğru ve tutarlı olarak, standartlara uygun şekilde tespit edilip, tespit edilen durumlara ait kodların E-kitaptan bulunarak Sağlık Bakanlığı TİG veri giriş sistemine kaydedilmesidir.


Klinik Kodlayıcı Kimdir?
Sağlık Bakanlığı tarafından verilen klinik kodlama eğitimine katılmış ve sertifika almış, TİG veri sistemine kaydı yapılmış ve şifre verilmiş olan sağlık personelidir.

Klinik Kodlayıcı Görev ve Sorumlulukları:
-Klinik verileri TİG sistemine tam, doğru ve zamanında girmek.

-Klinikten HBYS üzerinden kesin taburcusu yapılan dosyalarda kodlama açısından eksiklikler varsa zamanında ilgili kliniğe ve TİG birim sorumlusuna bildirmek.

-www.tig.saglik.gov.tr adresindeki duyuruları düzenli takip etmek, veri giriş sisteminde meydana gelen teknik sorunları Sağlık Bakanlığına bildirmektir.

23 Nisan 2022