İdari Birimler

Eğitim Birimi

Eğitim Birimi olarak amacımız;
Kurumumuz bünyesinde sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesi için, dünyadaki gelişmeleri takip ederek yaşanan gelişim ve değişimleri, sunulan sağlık bakım hizmetine yansıtmaktır. Eğitim Birimi olarak hedeflerimiz; İşe yeni başlayan personelin kuruma uyumunu sağlamak, mesleğine olan bağlılığını artırmak Personelin moralini yükseltmek, Personele kurumun amaç, ilke ve politikalarını bir bütünlük içinde kavratacak becerileri kazandırmak, İşin gerektirdiği temel mesleki becerileri kazandırmanın yanı sıra eğitim eksikliklerini tamamlamak, Farklı kurumlarda çalışan personelin tanışıp-kaynaşmalarını sağlamak, Bilim, teknoloji, ekonomi ve iş hayatında meydana gelen gelişmelere ve yeniliklere uyum sağlamak, iş yöntem ve tekniklerini geliştirmek, Kurumun sunduğu hizmetin nitelik, nicelik ve verimliliğini artırmak, Hizmet sunumu aşamasında karşılaşılacak hataları ve iş kazalarını azaltmak, Personele zaman yönetimini öğreterek fazla mesai ihtiyacını ortadan kaldırmak, birden fazla iş yapabilme özelliği kazandırmak. Hastane yönetimince oluşturulan komite, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen Eğitim uygulamalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlar.

23 Nisan 2022